جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
در انتظار توام…

در انتظار توام…

به خاطر تو…

به خاطر تو…

قطع قلم به قیمت نان می کنی رفیق…؟

قطع قلم به قیمت نان می کنی رفیق…؟

چه مبارک است این غم…

چه مبارک است این غم…

لالایی…علیرضا آذر

لالایی…علیرضا آذر

از دور ندا داد برادر

از دور ندا داد برادر

بیشتر از ماه…

بیشتر از ماه…

باید از سنگر بی سنگ تو برمیگشتم …

باید از سنگر بی سنگ تو برمیگشتم …

دردا که یار بامداد

دردا که یار بامداد

ندا داد برادر چاووشی

ندا داد برادر چاووشی

خاطر آسوده ویگن

خاطر آسوده ویگن

روزی که تو بیایی

روزی که تو بیایی

بی آنکه دیده بیند

بی آنکه دیده بیند

بنمای رخ

بنمای رخ

مرا نمی فهمید

مرا نمی فهمید

عشق شادیست

عشق شادیست

بعد از ظهرهای جمعه

بعد از ظهرهای جمعه

گاهی گمان نمیکنی

گاهی گمان نمیکنی

چه کردی؟

چه کردی؟

وفاداری

وفاداری